• 0903 288 241
 • gfs@gfs.sk
 • Cyprichova 10, 831 54 Bratislava
 • 08:00 - 14:00

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) vydáva spoločnosť GFS, s. r. o. Cyprichova 10, 831 54 Bratislava, IČO: 35798483, DIČ: 2020257921, IČ DPH: SK2020257921, Zapínaná v Obchodnom registri okresného súdu BA I. odd. Sro. vložka 22714/B. (ďalej len GFS).

VOP sa vydávajú s cieľom upraviť obchodné vzťahy medzi predávajúcim (GFS) a kupujúcimi. GFS si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto VOP. Aktuálne znenie VOP je uvedené na web stránke www.dielygastro.sk.

Čl. 1 - Základné definície

 1. Predávajúcim je GFS, s. r. o. Cyprichova 10, 831 54 Bratislava, IČO: 35798483, DIČ: 2020257921, IČ DPH: SK2020257921, Zapínaná v Obchodnom registri okresného súdu BA I. odd. Sro. vložka 22714/B.
 2. Kupujúcim je každá právnická osoba alebo fyzická osoba (SZČO), ktorá v súlade s týmito VOP doručí záväznú objednávku predávajúcemu.
 3. Katalógom náhradných dielov GFS sa rozumie sortiment výrobkov ponúkaných na web stránke GFS, kde je uvedené ich číslo položky, názov a vhodnosť pre značku zariadenia. Katalóg náhradných dielov má informatívnych charakter.

Čl. 2 - Odoslanie dopytu a cenová ponuka

 1. Web stránka www.dielygastro.sk (ďalej len web stránka) neslúži ako internetový obchod. Web stránka má informatívny charakter.
 2. Web stránka disponuje funkciou Môj dopyt, ktorá slúži na odoslanie dopytovaných náhradných dielov používateľom web stránky z katalógu náhradných dielov prevádzkovateľovi web stránky.
 3. Dopyt odoslaný používateľom web stránky je nezáväzný a má informatívny charakter. Dopyt neslúži ako záväzná objednávka, ani ju nenahrádza. Odoslaním dopytu nevzniká medzi používateľom web stránky a prevádzkovateľom web stránky žiadny obchodno-právny vzťah.
 4. Zásady ochrany osobných údajov pri odoslaní dopytu alebo pri akomkoľvek inom kontakte sú upravené na stránke www.dielygastro.sk.
 5. Odpoveďou na odoslaný dopyt je spravidla nezáväzná cenová ponuka. Odoslaním ponuky nevzniká medzi prevádzkovateľom web stránky a používateľom web stránky žiadny obchodno-právny vzťah.

Čl. 3 - Akceptácia cenovej ponuky a záväzná objednávka

 1. V prípade akceptácie nezáväznej cenovej ponuky používateľom web stránky, ktorý odoslal nezáväzný dopyt, vzniká záväzná objednávka.
 2. Objednávka je jednostranným právnym úkonom kupujúceho, ktorým vyjadruje záujem o dodanie náhradných dielov identifikovaných v odoslanom nezáväznom dopyte (alebo identifikovaných neskôr po vzájomnej porade s GFS), v presnom množstve uvedenom v odoslanom nezáväznom dopyte (alebo množstve dojednanom neskôr po vzájomnej porade s GFS), za cenu uvedenú v nezáväznej cenovej ponuke, na dojednané miesto dodania. Objednávka kupujúceho je súčasne návrhom kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.
 3. Dodaním požadovaného tovaru kupujúcemu v súlade s objednávkou dochádza k riadnemu uzavretiu kúpnej zmluvy na dodanie tovaru za podmienok stanovených v objednávke a týchto VOP.
 4. Objednaním tovaru kupujúci deklaruje, že pozná a akceptuje aktuálne platné ceny náhradných dielov, na ktoré sa dopytoval.
 5. GFS je oprávnená objednávku odmietnuť bez uvedenia dôvodu a to bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho.
 6. Termín dodania, uvedený na objednávke, je len predpokladaný.

Čl.4 - Dodanie tovaru

 1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické dodanie objednaného tovaru kupujúcemu na dohodnuté miesto dodanie.
 2. Tovar sa dodáva iba na základe objednávky kupujúceho a to na dohodnuté miesto dodania v rámci Slovenskej republiky.
 3. Kupujúci je povinný skontrolovať stav a množstvo dodaného tovaru okamžite po doručení dodávky. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie obalu alebo chýbajúce množstvo dodaného tovaru, je potrebné oznámiť túto skutočnosť najneskôr do 3 dní po prevzatí tovaru predávajúcemu. Neskoršiu reklamáciu týchto vád dodaného tovaru je spoločnosť GFS oprávnená odmietnuť.
 4. Kupujúci alebo jeho oprávnený zástupca potvrdí prevzatie tovaru vypísaním mena oprávnenej osoby preberajúcej tovar paličkovým písmom a podpisom na doklade kuriéra. Kupujúci zodpovedá za to, že tovar je prevzatý oprávnenou osobou.

Čl. 5 - Cena tovaru a úhrada za dodaný tovar

 1. Cena tovaru je uvedená v nezáväznej cenovej ponuke, ktorá je odpoveďou na dopyt.
 2. Faktúrou sa rozumie daňový doklad vystavený spoločnosťou GFS.
 3. Termín splatnosti je deň stanovený spoločnosťou GFS ako deň najneskoršej úhrady záväzkov za prevzatý tovar alebo poskytnuté služby. Je to súčasne aj deň, ku ktorému musí byť fakturovaná cena vrátane DPH pripísaná na účet GFS. Štandardný termín splatnosti je 10 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ nie je v rámcovej zmluve dohodnuté inak.
 4. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry za dodaný tovar alebo poskytnuté služby, spoločnosť GFS je oprávnená od neho požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak je kupujúci v omeškaní viac ako 30 dní po splatnosti faktúry, je spoločnosť GFS oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomnou formou a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v okamihu odoslania odstúpenia prostredníctvom elektronickej pošty na adresu kupujúceho. Kupujúci je v takomto prípade povinný okamžite vrátiť spoločnosti GFS nadobudnutý a neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve, na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Okamih a formu vrátenia tovaru je potrebné vopred dohodnúť písomne alebo telefonicky. V prípade, že vrátenie v pôvodnom množstve a stave nebude možné, GFS si vyhradzuje právo vymáhať dlžnú sumu všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.
 5. Pokiaľ kupujúci reklamuje faktúru alebo jej časť, je povinný uhradiť časť faktúry, na ktorú sa nevzťahuje reklamácia do dátumu splatnosti. V opačnom prípade je spoločnosť GFS oprávnená od kupujúceho požadovať úrok z omeškania.
 6. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.
 7. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia príslušnej faktúry.

Čl. 6 - Prepravné náklady

 1. Spoločnosť GFS si vyhradzuje právo fakturovať prepravné náklady spojené s prepravou objednaného tovaru na dohodnuté miesto dodania. Prepravné náklady je spoločnosť GFS oprávnená fakturovať aj v prípade, že tovar vrátený kupujúcim, ak nespĺňa podmienky podľa článku 7.

Čl. 7 - Záručná doba

 1. Na všetky produkty predávané spoločnosťou GFS záruku na tovar v dĺžke trvania 6 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak.
 2. Záruka sa vzťahuje na všetky vady vyhotovenia tovaru vrátane vád materiálu, pokiaľ existovali v čase dodania bez ohľadu na to, kedy sa stali zjavnými.
 3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté v dôsledku používania tovaru v rozpore s účelom, na ktorý bol vyrobený alebo v rozpore s návodom na použitie ani na zhoršenie kvality tovaru spôsobenej kupujúcim (napríklad v dôsledku nevhodnej montáže alebo vystavenia nepriaznivým podmienkam).
 4. Za vhodnosť vybraného tovaru ako aj za jeho kompatibilnosť zodpovedá kupujúci.

Čl. 8 - Reklamácie

 1. Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za vady dodaného tovaru (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne). Reklamácia musí byť vykonaná písomnou formou alebo nahlásením telefonicky, prípadne na mailovú adresu gfs@gfs.sk.
 2. Reklamácia na zjavné vady (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne) dodaného tovaru sa musí uskutočniť najneskôr do 3 pracovných dní od dodania tovaru.
 3. Reklamáciu je možné vykonať až po úplnom zaplatení faktúry vzťahujúcej sa na dodaný tovar.
 4. Reklamácia musí obsahovať: číslo objednávky; vhodnú identifikáciu tovaru; chýbajúce množstvá a/alebo špecifikácia kvalitatívnych chýb tovaru.
 5. V prípade akceptovania reklamácie na kvantitatívne rozdiely (rozdiel medzi množstvom fyzicky dodaného tovaru a množstvom uvedeným na dodacom liste) bude chýbajúci tovar dodaný pri prvej príležitosti.
 6. Reklamácia na skryté vady, t.j. vady, ktoré vzniknú počas používania dodaného tovaru a budú reklamované kupujúcim v záručnej dobe musí byť vykonaná výlučne písomnou formou a zaslaná na e-mailovú adresu gfs@gfs.sk.
 7. Záručné skryté vady budú odstránené spôsobom stanoveným spoločnosťou GFS a to: opravou a/alebo výmenou tovaru, a to v prípade, že reklamované vady nie je možné odstrániť v 30 dňovej lehote alebo by ich odstránenie vyžadovalo neprimerané náklady.
 8. Reklamované vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, odstránime najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie v súlade s týmito VOP. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 9. Niektoré náhradné diely si zo svojej povahy vyžadujú odbornú montáž spravidla oprávnenou osobou alebo spoločnosťou zameranou na opravy a servis. V takomto prípade sa pri reklamácií požaduje doklad o odbornej montáži. Ak takýto doklad nie je k dispozícií, postačuje kontakt na osobu alebo spoločnosť, ktorá takúto odbornú montáž vykonala.

Čl. 9 - Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi spoločnosťou GFS a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti s plnením povinností podľa týchto VOP predovšetkým dohodou.
 3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi spoločnosťou GFS a kupujúcim, budú rozhodované na príslušnom súde Slovenskej republiky.
 4. Pre odstránenie pochybností a odchylne od ustanovení uvedených v týchto VOP, kupujúci zbavuje dodávateľa akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z porušenia ustanovení týchto VOP, ktoré by bolo priamo alebo nepriamo vyvolané akoukoľvek pandemickou situáciou (definovanou WHO) vrátane, ale nielen, COVID-19, akýmkoľvek vládnym rozhodnutím obmedzujúcim slobodu pohybu alebo akoukoľvek inou súvisiacou alebo následnou udalosťou.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 30. augusta 2020.

Nenašli ste,
čo ste hľadali?
Napíšte nám!

Náhradné diely pre gastro zariadenia

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Napíšte nám a my sa Vám ozveme!

Meno Vyplňte meno
Priezvisko Vyplňte priezvisko
Spoločnosť
Telefón Nesprávny formát
E-mail Nesprávny formát
S čím Vám pomôžeme? Napíšte mám, čo potrebujete
Použite prosím väčšie rozlíšenie
Použite prosím väčšie rozlíšenie